Hållbarhet

Om hållbarhet

Trägolv och träpaneler är inte bara vackert, det är ett mycket bra val även ur hållbarhetssynpunkt. Det ingår i naturens eget kretslopp och är det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Växande träd binder koldioxid som sedan finns inlagrad i våra produkter. Livscykelstudier visar att trä orsakar minst utsläpp och vattenföroreningar vid tillverkning, jämfört med andra byggmaterial.

Stombergs golv och paneler är motsatsen till slit och släng

Våra produkter lever i flera decennier, rentav århundranden. Det är nyckeln till att de är ett riktigt bra val. Men vi vet samtidigt att vi ingår i en kedja av processer fram till färdig produkt. Vi kan inte styra över dem alla, men göra de bästa valen utifrån vår strikta miljöpolicy.

Materialval

Det är skillnad på trä och trä. Vi köper enbart in trä från leverantörer som bedriver ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk, med miljömål som överensstämmer med våra egna.

Byggvarubedömningar och miljöcertifieringar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Stombergs golv av ek och ask har omdömet Rekommenderas, i klasserna Livscykel och Innehåll samt Totalt. Ett omdöme som visar på att vår produktion uppfyller högt ställda krav.

Miljöbyggnad erbjuder system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra trägolv uppfyller kraven för certifieringen Guld vilket säkerställer att hållbarhetsfrågorna är med hela vägen.

BREEAM-SE är ett internationellt miljöcertifieringssystem som används för att certifiera nyproducerade byggnader samt bedöma byggnadens miljöprestanda inom ett antal olika områden. Stombergs trägolv uppfyller kraven för att byggnaden ska klara nivån Exemplarisk.

Produktionsprocessen

Produktionsprocessen innehåller flera led där vi på Stombergs kan vara med och ta ansvar.

Vi väljer till exempel alltid klimatsmarta transportlösningar och säkerställer att transporterna inte skadar produkterna på något sätt.

Vi gör vad vi kan för att minska energianvändningen i produktionen. En del består i att återanvända och reparera förpackningar av trä – som lastpallar och ströpinnar – gång på gång tills de verkligen är uttjänta.

Vi arbetar också för att förebygga spill och restprodukter. När vi tillverkar och monterar våra golv lägger vi ett detaljerat pussel för att använda så mycket som möjligt av den dyrbara råvaran.

Underhållsprodukter och skötsel efter leverans

Vårdar man ett trägolv på rätt sätt får det ett långt liv, vilket är bra inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi erbjuder olika typer av underhållsavtal för golv och paneler, där vi rengör och behandlar med underhållsoljning och polering. Du kan vara trygg i att ditt golv får bästa möjliga skötsel.

Samtliga produkter som vi använder är väl beprövade och bedömda av Byggvarubedömningen med omdömet Rekommenderas eller Accepteras, Sunda Hus omdöme A, eller C+ eller finnas registrerade på BASTA-listan.

Återbruk

Av olika anledningar kan fullt fungerade golv ibland behöva bytas ut, trots att de håller i många år till. Det fina med trägolv är att de kan återbrukas och få ett nytt liv i ett nytt sammanhang. När vi har demonterat golven och rensat bort spik kan de leva vidare i en ny miljö där de monteras, slipas och behandlas. Stombergs demonterar även golv från andra leverantörer.

Genom att återbruka golven bidrar vi till inte bara till att minska utsläpp och avfall, vi bidrar även till en långsiktigt hållbar konsumtion.

Även våra paneler av trä kan få ett nytt liv. Vid rivning eller nedmontering kan de antingen återanvändas eller materialåtervinnas.

Varje träd är viktigt

Stombergs miljöval påverkar inte bara oss. Vi lever i en värld där alla måste ta sitt ansvar för att producera långsiktigt hållbara produkter och tjänster. Som medlem i TMF, Trä- och möbelindustrin, arbetar vi aktivt för att minska vår bransch miljöpåverkan och tar vårt ansvar för att bidra med lösningar för att Agenda 2030 och de 17 globala miljömålen uppnås. TMF har identifierat hållbarhetsutmaningar för branschen som vi arbetar utifrån.

  1. Användning av skadliga kemikalier: Inga produkter med kemiska ämnen upptagna på Kemikalieinspektionens begränsnings- och OBS-lista får användas. Varor skall vara bedömda och värderade som Rekommenderas eller Accepteras i Byggvarubedömning, A, B eller C+ i Sunda Hus eller registrerade på Basta-listan.
  2. Avskogning: Vi köper enbart in trä från leverantörer med ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk, med miljömål som överensstämmer med våra egna.
  3. Avfallsgenerering: Vi väljer byggtekniska lösningar som kan minska uppkomsten av avfall. Där det är möjligt väljer vi beständiga lösningar som bidrar till lägre avfallsmängder under driftsfasen samt under produktens livslängd.
  4. Råvaror och råvaruutnyttjande: Våra golvläggare och snickare planerar sin montering för att minimera spill och avfall. Vi skräddarsyr produkterna i största möjliga mån för att motverka spill och onödiga transporter. Träspillet som uppstår vid tillverkningen används till att värma upp fabriken.
  5. Socialt ansvarstagande: Arbetet med socialt ansvarstagande, där anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter säkerställs, är grundläggande för att positiva effekter av internationell handel och globala marknader ska realiseras för alla. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt.
  6. Klimatförändringar: Vi bidrar till att motverka utsläpp av växthusgaser genom att välja rätt råvaror, att återanvända materialet där det är möjligt, att konfektionera produkterna, att genomföra energieffektiviseringar samt att välja klimatsmarta transportlösningar.